David Mellard

David Mellard Rear Commodore

Lindsay Allen

Lindsay Allen

Tim Howard

Tim Howard Hon Treasurer

Phil Shanahan

Phil Shanahan

Rowena Jones

Rowena Jones

Suzanne Glenton

Suzanne Glenton

David Hill

David Hill

Mary Makey

Mary Makey

Annie Reid

Annie Reid

Sarah Sanders

Sarah Sanders